geotehnički studio

Investigation, design, consulting

Monitoring

Tehničko promatranje ili monitoring u geotehnici aktivno se provodi od 2004. godine i implementirano je u sve djelatnosti firme Geotehnički studio d.o.o.

Primjena suvremenih trendova i interaktivni pristup sa Naručiteljem radova osigurava aktivno sudjelovanje tijekom svih faza nastanka projekta. Vrlo često provodimo detaljne analize programa monitoringa u cilju optimalizacije i uštede uz osiguranje maksimalne kvalitete radova. U okviru  tehničkog promatranja (monitoringa) koristimo najsuvremeniju opremu i metode.

 

 

 

Aktivnosti iz domene tehničkog promatranja kojima se bavimo mogu se podijeliti u 3 cjeline:

RAZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  tehničkog promatranja:

 • Idejna i konceptualna rješenja tehničkih promatranja-u fazi projektiranja, ili u slučaju rehabilitacije/rekonstrukcije, razrađujemo programe tehničkog promatranja za specifični projekt (građ. jama, tunel, brane, nasipi, linijski objekt…). Za svaki tip projekta, ovisno o projektnom zadatku, željama Investitora i/ili projektanta i uvjetima na terenu, odabiremo najprimjereniju vrstu mjerne opreme, lokacije ugradnje, dinamiku praćenja, procjenu troškova i sl..
 • Projektna dokumentacija tehničkog promatranja (PROJEKTI ZA IZVEDBU, PROJEKT IZVEDENOG STANJA)- nakon faze izrade idejnog rješenja razrađujemo Projekte za izvedbu, bilo da se radi o rekonstrukciji ili novoj ugradnji, sa detaljnim prikazom tehnologije ugradnje, prijedloga održavanja sustava, instrukcija za korištenje. Pružamo stalnu podršku Investitoru nakon primopredaje radova u fazi korištenja. Kao završna faza izrađuje se Projekt izvedenog stanja sa svim relevantnim podacima o ugrađenoj opremi.

UGRADNJA OPREME TEHNIČKOG PROMATRANJA

 • Na osnovu vlastitih projektnih rješenja i/ili druge tehničke dokumentacije ugrađujemo novu opremu tehničkog promatranja ili sudjelujemo na rehabilitaciji postojeće mjerne opreme. Višegodišnje iskustvo u ugradnji i  radu sa različitim vrstama mjerne opreme garantira stručnost i efikasnost u provedbi.
 • Naravno, osim same ugradnje uključeni smo u procese godišnjeg održavanja opreme čime se garantira pouzdanost u radu same opreme i smanjuju troškovi održavanja.


PROVEDBA TEHNIČKOG PROMATRANJA

 • Prethodna tehnička promatranja-projektiranje sustava tehničkog projektiranja u fazi istraživanja kako bi se dobili relevantni parametri potrebni za izradu projektnog rješenja (praćenje klizišta u svrhu određivanja mehanizama klizanja i intenziteta, a sve u cilju određivanja projektnih kriterija za sanaciju );
 • Aktivna tehnička promatranja-tehnička promatranja za vrijeme izvedbe projekata sanacije, rekonstrukcije ili izgradnje u cilju kontrole stabilnosti i/ili potvrde projektnih pretpostavki, racionalizacije projektnog rješenja u tijeku izvođenja  (promatranje zaštitne konstrukcije, susjednih objekata i okolnog terena za vrijeme:  izvedbe građ. jama, iskopa, sanacija klizišta….);
 • Dugotrajna tehnička promatranja -tehnička promatranja nakon završetka projekta, praćenje u periodu korištenja objekta (konstrukcije), praćenje uspješnosti zahvata na sanacijama (klizišta, puzišta, erozija, zaštitnih geotehničkih i drugih konstrukcija…), praćenja za vrijeme uklanjanja konstrukcija.

Projekti na kojima provodimo tehničko promatranje ( od faze projektiranja, preko ugradnje do praćenja i održavanja) pokrivaju široki spektar geotehničkih i drugih konstrukcija kao što su:

 • kontrola stabilnosti i tehničko promatranje prilikom izvedbe stambeno-poslovnih, industrijskih i infrastrukturnih objekata;
 • praćenje pomaka tla u svrhu utvrđivanja uzroka i mehanizama nestabilnosti;
 • Praćenje uspješnosti sanacije klizišta;
 • tehničko promatranje  hidrotehničkih objekata, nasipa, brana, retencija, nasutih građevina i objekata visokogradnje.
 • Tehničko promatranje kod izgradnje i za vrijeme korištenja podzemnih objekata (tuneli);
 • Tehničko promatranje prilikom probnih opterećenja konstrukcija;


PRIKAZ METODA TEHNIČKOG PROMATRANJA

Radni procesi i procedure prilagođeni su hrvatskim i Europskim propisima za projektiranje EUROCODE te drugim važećim standardima, normama i propisima (ASTM, BS, DIN, AASHTO, ISRM…). Neke od značajnijih grupa metoda tehničkog promatranja koje provodimo prikazani su u nastavku:

Pomaci/deformacije, slijeganje/izdizanje:

 • praćenje promjene aksijalne deformacije duž specijalnih mjernih cijevi, rezultati mjerenja na svaki 1 m' mjerne instalacije (deformetarski sustav INCREX);
 • praćenje promjene aksijalne deformacije duž specijalnih extenzometara (MPBX), ovisno o zahtjevu mjerenja se provode na predodređenim pozicijama ( npr. na 3 m, 6, m 9 m…)
 • praćenje relativne deformacije dilatacija, spojnica, pukotina-točkasta mjerenja 1D, 2D ili 3D deformacija pomoću (ručni ili automatski deformetri, dilatometri, ekstenzometri, crackmetri);

Inklinacija-mjerenje kutova zaokreta na konstrukcijama.

 • Mjerenje u jednoj točki ili na više mjernih baza u istoj ravnini. Kao rezultat dobiva se kut zaokreta u točki ili kutovi zaokreta progibne linije. Iz poznate duljine mjerne baze i izmjerenog kuta moguće je doći do veličine pomaka u ravnini zakretanja. Koristimo se ručnim i automatskim tiltmetrima.
 • Inklinacija- praćenje kutova zaokreta u vertikalnim ravninama duž specijalnih mjernih cijevi. Mjerenja se provodi na svakih 0,5 m' mjerne cijevi. Iz poznate duljine mjerne baze i izmjerenog kuta moguće je odrediti horizontalni pomak po dubini (vertikalni inklinometar) ili vertikalni pomak slijeganje/izdizanje (horizontalni inklinometar);


Geotehnička i štapna sidra- kontrolna i tekuća ispitivanja/kontrola nosivosti. Vremensko praćenje promjene sile u sidrima.

Temperaturna mjerenja-praćenje promjene temperature (u tlu, vodi, stijeni, praćenje topline hidratacije betona…)

Hidrološka praćenje-praćenje različitih hidroloških parametara (razina, temp. kemijski sastav, porni pritisci, brzine protoka) površinske i podzemne vode, unutar cjevovoda (ručni i automatski piezometri, piezometarske sonde, multiparametarske sonde);

Naprezanja-mjerenje naprezanja u različitim tipovima konstrukcija i elementima konstrukcija. Specijalni strain-gaugovi se koriste za praćenje promjene naprezanja u armaturi, betonu, stijeni, razuporama  (spot weldable straingauge, arcweldable straingauge);

Praćenje promjene totalnih naprezanja u tlu (pritisci ispod temelja visokih građevina, silosa, tankvana), stijeni (unutar pukotinskih sustava, na potpornu konstrukciju) betonu (unutar tunelske obloge, brane) putem različitih tipova tlačnih ćelija, tlačnih jastuka i sl..

Svi navedeni sustavi koje ugrađujemo možemo prilagoditi on line praćenju u realnom vremenu. Programski sustav se prilagođava svakom pojedinim projektu, uz formiranje baze podataka ima praktički neograničen broj senzora koje može pratiti. Omogućava aktivno praćenje unutar 24 sata sa sustavom ranog alarmiranja. Pristup sustavu je putem interneta.